Leveringsvoorwaarden Gea Koopman, praktijk voor voeding en dieet.

 1) In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-wet) bevoegd is de titel diëtist te voeren.
cliënt/patiënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert.
dieet: voeding op medische indicatie.
dieetadvisering:advisering omtrent een dieet.
voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat er sprake is van een medische indicatie en/of een verwijsbrief.


2) De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van de diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetadvisering of voedingsadvisering.


3) Als er sprake is van dieetadvisering start de begeleiding van de cliënt  nadat de patiënt een verwijzing van een (huis)arts, bedrijfsarts of specialist heeft overleg. Of zonder verwijzing wanneer de betreffende zorgverzekering dit vergoed. De diëtist rapporteert (indien cliënt hiervoor akkoord geeft) aan de verwijzer over het verloop van de behandeling. Meestal is dit wanneer er tussentijds iets verandert of wanneer de behandeling wordt gestopt.


4) De diëtist informeert de cliënt over de kosten van de dieetadvisering. De diëtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten; dit is zowel direct als indirecte tijd die aan de begeleiding wordt besteed.


5)Met alle zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten. Dieetadvisering wordt in 2021 voor 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering. Een aantal zorgverzekeraars hebben daarnaast in de aanvullende verzekering dieetadvisering opgenomen. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden. De tijd die gedeclareerd wordt bestaat uit directe – en indirecte tijd.


6)De cliënt verplicht zich tot het vergoeden van het honoraria vanaf het eerste consult. 

 
7)Declaraties voor dieetadvisering worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij de zorgverzekeraars waar de diëtist een contract mee heeft. Bij het ontbreken van een contract, een polis op restitutiebasis, of wanneer de verzekeraar niet vergoed, ontvangt de patiënt een rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist.


8)Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de cliënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.


9)De cliënt moet een gemaakte afspraak met de diëtist ten minste 24 uur voor die afspraak annuleren als hij/zij verhinderd is. Bij latere annulering zal de diëtist het voorgenomen consult bij die cliënt in rekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief. Weekenddagen en een of meer erkende feestdagen worden niet meegerekend als werkdag. 

   
10) De cliënt kan te allen tijden de overeenkomst, met opgaaf van reden, beëindigen. De diëtist moet hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld, ten minste 3 dagen voor een gemaakte afspraak.

11)De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.


12)De privacy van de cliënt is gewaarborgd. Alles wat met de cliënt wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld. Als de opdrachtgever en de cliënt niet dezelfde persoon zijn verstrekt G. Koopman, dietist geen gegevens met betrekking tot de cliënt aan de opdrachtgever tenzij de cliënt daartoe uitdrukkelijk zijn toestemming geeft. Overeenkomstig de gangbare praktijk zal de diëtist de arts/verwijzer rapporteren over de voortgang en de inhoud van de behandeling, tenzij de cliënt uitdrukkelijk verzoekt dit niet te doen.

13) Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voorvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de diëtist. 

14) Bij klachten, bespreek dit eerst met uw dietist. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161, 3800BD Amersfoort.